Informácie o spracúvaní osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov v rámci dotazníka spokojnosti

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje:
Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, Bulharská 40, 917 01 Trnava, IČO: 31 434 193.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov:
dpo3@proenergy.sk


 1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania
 2. Účelom spracúvania osobných údajov je: vykonávanie marketingu (zisťovanie spokojnosti zákazníkov prostredníctvom dotazníka spokojnosti).
  Osobné údaje sa spracúvajú na základe: osobné údaje poskytnuté v dotazníku na základe súhlasu podľa §13 ods. 1 písm. a) Zákona a čl.6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.


 3. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb
 4. Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: klienti prevádzkovateľa, potenciálni klienti.
  Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, e-mail, údaje uvedené v dotazníku (druh tovaru, ktorý Vám chýba, názov reťazca).


 5. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov
 6. Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

  Policajný zbor v rozsahu potrebnom na účely objasňovania priestupku alebo trestného činu

  zákon o policajnom zbore

  Iný oprávnený subjekt

  všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Zmluvný partner (na základe zmluvy)

   

  § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.


 7. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii
 8. Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.


 9. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané
 10. Priamo od dotknutej osoby (vyplnením dotazníka)


 11. Doba uchovávania osobných údajov
 12. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 1 roka.


 13. Profilovanie
 14. Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.


 15. Práva dotknutej osoby
 16. Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: marketing@tatrachema.sk, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.


 17. Povinnosť poskytnutia osobných údajov
 18. Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na základe súhlasu. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, v prípade, že osoba neudelí súhlas k spracúvaniu osobných údajov nedôjde.

Newsletter

Máte záujem o informácie o našich produktových novinkách a aktuálnych akciách? Prihláste sa do nášho newsletter odberu.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA,
výrobné družstvo Trnava  
Štatút
Dňa 07.06.2010 Okresný súd v Trnave zapísal do obchodného registra, že právnická osoba s obchodným menom: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava používa aj skrátenú verziu obchodného mena: TATRACHEMA VD s tým, že voči inštitúciám (štátnym, samosprávnym, a pod. orgánom) bude výrobné družstvo vždy vystupovať ako TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava (neskrátene).

Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika

+421 33 590 1111