Detail výrobku

Výrobky / Domácnosť
VIDOL na okná 450 ml

VIDOL na okná 450 ml

  • prípravok na čistenie okien, sklenených častí nábytku, zrkadiel, skiel automobilov

Návod na použitie:
Vidol naneste na čistený predmet a suchou handrou preleštite.

Pozor:
Horľavá kvapalina a pary.

Bezpečnostné upozornenie:
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
Nevdychujte pary.
Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.

Prvá pomoc:
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a  je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc.
PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Pokyny na zneškodnenie:
Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného odpadu. 

Zloženie: menej ako 5 % propán-2-ol, menej ako 5 % aniónový tenzid, parfum: LIMONENE, farbivo.

Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu výroby.

Objem:  450 ml

EAN: 858 5003 9 10638

UFI: 7910-M08E-200F-R89H

Newsletter

Máte záujem o informácie o našich produktových novinkách a aktuálnych akciách? Prihláste sa do nášho newsletter odberu.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA,
výrobné družstvo Trnava  
Štatút
Dňa 07.06.2010 Okresný súd v Trnave zapísal do obchodného registra, že právnická osoba s obchodným menom: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava používa aj skrátenú verziu obchodného mena: TATRACHEMA VD s tým, že voči inštitúciám (štátnym, samosprávnym, a pod. orgánom) bude výrobné družstvo vždy vystupovať ako TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava (neskrátene).

Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika

+421 33 590 1111