Detail výrobku

Výrobky / Domácnosť
TLH produkt 1 l

TLH produkt 1 l

  • prípravok určený na všeobecné použitie na priemyselné účely, vhodný proti zamŕzaniu vzduchových rozvodov a vzduchových systémov motorových vozidiel

Zloženie: viac ako 30% zmes alkoholov,ketón.

Nebezpečenstvo:
Veľmi horľavá kvapalina a pary.
Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenie:
Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia.Nefajčite.
Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.
Noste ochranné  okuliare.
V prípade požiaru: na hasenie použite práškový hasiaci prístroj/piesok/oxid uhličitý. P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.

Prvá pomoc:
PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi):Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou ( alebo sprchou).
PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a  je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Pokyny na zneškodnenie:
Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej pre nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.

Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu výroby.

Objem: 1000 ml

EAN: 8586012630036

UFI: A410-K0VM-F00F-EDNS

Newsletter

Máte záujem o informácie o našich produktových novinkách a aktuálnych akciách? Prihláste sa do nášho newsletter odberu.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA,
výrobné družstvo Trnava  
Štatút
Dňa 07.06.2010 Okresný súd v Trnave zapísal do obchodného registra, že právnická osoba s obchodným menom: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava používa aj skrátenú verziu obchodného mena: TATRACHEMA VD s tým, že voči inštitúciám (štátnym, samosprávnym, a pod. orgánom) bude výrobné družstvo vždy vystupovať ako TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava (neskrátene).

Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika

+421 33 590 1111