Detail výrobku

Výrobky / Textílie
TEP comfort 500 ml

TEP comfort 500 ml

  • prípravok na tepovanie kobercov a čalúnených súprav
  • penivý s antistatickou prísadou

Návod na použitie:
Pred čistením s prípravkom Tep COMFORT dôkladne odstráňte prach pomocou vysávača.
Prípravok nastriekajte na znečistenú plochu a rozotrite pomocou špongie. Po zaschnutí zbytky vysajte vysávačom.

Ošetrený výrobok. Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1). 

Obsahuje: C12-14-alkylalkoholy, etoxylované, sulfáty, sodné soli; sek-C14-17-alkánsulfónové kyseliny, sodné soli.

Nebezpečenstvo:
Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón /3:1/. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenie:
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Nevdychujte aerosóly.
Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.
Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.

Prvá pomoc:
PO POŽITÍ:  Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.Okamžite volajte lekára.

Pokyny na zneškodnenie:
Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Zloženie: 5 - 15 % aniónové tenzidy, menej ako 5 % akrylátový kopolymér, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYL ISOTHIAZOLINONE, parfum: LIMONENE, LINALOOL.

Spotrebujte do 36 mesiacov od dátumu výroby.

Objem: 500 ml

EAN: 8585003931336

UFI: UP50-E0FN-P00P-GP0T

Newsletter

Máte záujem o informácie o našich produktových novinkách a aktuálnych akciách? Prihláste sa do nášho newsletter odberu.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA,
výrobné družstvo Trnava  
Štatút
Dňa 07.06.2010 Okresný súd v Trnave zapísal do obchodného registra, že právnická osoba s obchodným menom: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava používa aj skrátenú verziu obchodného mena: TATRACHEMA VD s tým, že voči inštitúciám (štátnym, samosprávnym, a pod. orgánom) bude výrobné družstvo vždy vystupovať ako TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava (neskrátene).

Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika

+421 33 590 1111