Detail výrobku

Výrobky / Kúpeľňa a WC
TENY 400 g

TENY 400 g

  • čistiaci a bieliaci prášok na čistenie kúpeľní a WC
  • čistí veľmi znečistené tvrdé povrchy a dobre odstraňuje mastnotu

Upozornenie: Nepoužívajte na lakované plochy a plasty.

Návod na použitie:
Čistiaci prostriedok naneste na navlhčený povrch, trením handrou alebo špongiou odstráňte nečistoty a nakoniec opláchnite čistou vodou.

Pozor:
Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenie:
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Nevdychujte prach.
Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.
Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.

Prvá pomoc:
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc.
PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Pokyny na zneškodnenie:
Zneškodnite obsah a  obal v mieste zberu nebezpečného odpadu.

Zloženie: abrazívne zložky, 5-15% peruhličitan sodný, menej ako 5 % aniónové tenzidy, menej ako 5 % mydlo,  menej ako 5% zeolity, parfum: LINALOOL, farbivo.

Spotrebujte do 36 mesiacov od dátumu výroby.

Hmotnosť: 400 g

EAN: 858 5003920392

UFI: QC00-10P1-Q000-GGVT

Newsletter

Máte záujem o informácie o našich produktových novinkách a aktuálnych akciách? Prihláste sa do nášho newsletter odberu.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA,
výrobné družstvo Trnava  
Štatút
Dňa 07.06.2010 Okresný súd v Trnave zapísal do obchodného registra, že právnická osoba s obchodným menom: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava používa aj skrátenú verziu obchodného mena: TATRACHEMA VD s tým, že voči inštitúciám (štátnym, samosprávnym, a pod. orgánom) bude výrobné družstvo vždy vystupovať ako TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava (neskrátene).

Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika

+421 33 590 1111