Detail výrobku

Výrobky / Domácnosť
SIFO gel čistič sifónov 750 ml

SIFO gel čistič sifónov 750 ml

  • špeciálny čistiaci prostriedok na čistenie sifónov, odpadov, potrubia
  • odstraňuje usadeniny a nečistoty zachytené v sifónoch ako je mastnota, zvyšky jedál, vlasy a iné
  • vďaka svojmu gelovému zloženiu preniká aj cez neodtekajúcu vodu

Upozornenie: Pred použitím prípravku si prečítajte návod na použitie. Prípravok nie je vhodný na čistenie hliníkových povrchov. Nepoužívajte spoločne s prípravkami obsahujúcimi kyseliny.

Návod na použitie:
Do upchaného sifónu (odpadu) nalejte 1/3 objemu fľaše, nechajte pôsobiť 45 minút, pri silnejšom znečistení dlhšie. Potom dôkladne prepláchnite horúcou vodou.

Pozor:
Dráždi kožu.
Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenie:  
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.
Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.

Prvá pomoc:
PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a  je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc.

Pokyny na zneškodnenie:
Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Zloženie: menej ako 5 % hydroxid sodný, zahusťovadlo.

Spotrebujte do 18 mesiacov od dátumu výroby.

Objem: 750 ml

EAN: 858 5003 9 11345

UFI: F520-P05D-400D-CP45

Newsletter

Máte záujem o informácie o našich produktových novinkách a aktuálnych akciách? Prihláste sa do nášho newsletter odberu.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA,
výrobné družstvo Trnava  
Štatút
Dňa 07.06.2010 Okresný súd v Trnave zapísal do obchodného registra, že právnická osoba s obchodným menom: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava používa aj skrátenú verziu obchodného mena: TATRACHEMA VD s tým, že voči inštitúciám (štátnym, samosprávnym, a pod. orgánom) bude výrobné družstvo vždy vystupovať ako TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava (neskrátene).

Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika

+421 33 590 1111