Detail výrobku

Výrobky / Domácnosť
SIFO čistič sifónov 500 g
SIFO čistič sifónov 100 g

SIFO čistič sifónov 100 g a 500 g

  • SIFO čistič sifónov je určený na čistenie sifónov a odtokov v umývadlách, výlevkách, vaniach a v kuchynských drezoch

    Rozpúšťa:
  • kuchynské odpady
  • mastné usadeniny
  • vlasy

Upozornenie: rozpúšťanie prípravku Sifo čistič sifónov je sprevádzané búrlivou reakciou, preto dôkladne chráňte ruky a tvár pred poleptaním.

Pri zasiahnutí povrchu predmetu v okolí čisteného sifónu prípravkom Sifo čistič sifónov alebo jeho roztokom, povrch ihneď opláchnite vodou. Pri dlhšom pôsobení najmä na farebných povrchoch môže prípravok spôsobiť zmeny farby. Dodržiavajte návody výrobcov  na používanie sifónov, umývadiel, vaní, výleviek a drezov, aby ste zabránili prípadnému poškodeniu povrchov.

Návod na použitie (100 g):
na vyznačenom mieste otvorte vrecko pomocou nožníc, nasypte celý obsah vrecka do sifónu a zalejte 500 ml vriacej vody. Nechajte pôsobiť 20 minút a spláchnite väčším množstvom vody. Pri silnejšom znečistení postup opakujte. Nepoužívajte na potrubia z hliníka, zinku alebo ich zliatin.

Návod na použitie (500 g):
do sifónu nasypte 50-100 g prípravku Sifo čistič sifónov a nalejte 500 ml vriacej vody. Nechajte pôsobiť 20 minút minút a spláchnite väčším množstvom vody. Pri silnejšom znečistení postup opakujte. Nepoužívajte na potrubia z hliníka, zinku alebo ich zliatin.

Obsahuje: hydroxid sodný ( ES 215-185-5).

Nebezpečenstvo:
Môže byť korozívna pre kovy.
Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenie:
Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
Nevdychujte prach.
Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.
Noste ochranné rukavice, ochranné okuliare alebo ochranu tváre.
Uchovávajte uzamknuté.

Prvá pomoc:
PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU(alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou.

Pokyny na zneškodnenie:
Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného odpadu.

Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu výroby.

Hmotnosť: 100 g

Hmotnosť: 500 g

EAN (100 g): 8585003920491

EAN (500 g): 858 5003920545

Newsletter

Máte záujem o informácie o našich produktových novinkách a aktuálnych akciách? Prihláste sa do nášho newsletter odberu.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA,
výrobné družstvo Trnava  
Štatút
Dňa 07.06.2010 Okresný súd v Trnave zapísal do obchodného registra, že právnická osoba s obchodným menom: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava používa aj skrátenú verziu obchodného mena: TATRACHEMA VD s tým, že voči inštitúciám (štátnym, samosprávnym, a pod. orgánom) bude výrobné družstvo vždy vystupovať ako TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava (neskrátene).

Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika

+421 33 590 1111