Detail výrobku

Výrobky / Domácnosť
PLAMO pevný zakurovač 300 g

PLAMO pevný zakurovač 300 g

  • pre kachle, sporáky, otvorené ohne, kozuby, grilovacie rošty a pod.
  • s predĺženou dobou horenia, s radikálne zníženou tvorbou dymu

Obsahuje: petrolej /ropný/, hydrogenačne odsírený, petrolej.

Návod na použitie:
Kocku PLAMA obložíme drevom alebo uhlím a zapálime.

Nebezpečenstvo:
Horľavá tuhá látka.
Dráždi kožu.
Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Obsahuje formaldehyd. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenie:
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Uchovávajte mimo dosahu tepla,horúcich povrchov,iskier,otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
Nevdychujte pary.
Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.
Noste ochranné rukavice.
V prípade požiaru:na hasenie použite práškový, penový alebo snehový hasiaci prístroj.

Prvá pomoc:
PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. Okamžite volajte  lekára.
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky:vyhľadajte lekársku pomoc.
PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ  INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára

Pokyny na zneškodnenie:
Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu výroby.

Hmotnosť: 300 g

EAN: 8585003991538

UFI: WQ60-G0RE-C00M-ES0K

Newsletter

Máte záujem o informácie o našich produktových novinkách a aktuálnych akciách? Prihláste sa do nášho newsletter odberu.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA,
výrobné družstvo Trnava  
Štatút
Dňa 07.06.2010 Okresný súd v Trnave zapísal do obchodného registra, že právnická osoba s obchodným menom: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava používa aj skrátenú verziu obchodného mena: TATRACHEMA VD s tým, že voči inštitúciám (štátnym, samosprávnym, a pod. orgánom) bude výrobné družstvo vždy vystupovať ako TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava (neskrátene).

Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika

+421 33 590 1111