Detail výrobku

Výrobky / Domácnosť
LUXON sóda kryštálová 1000 g

LUXON sóda kryštálová 1000 g

  • ľahko a rýchlo rozpustná
  • na zmäkčovanie vody
  • na namáčanie silne znečistených odevov (pracovné odevy, montérky)
  • vhodná do automatických práčok
  • zvyšuje účinnosť pracieho prášku
  • zabraňuje usadeniu vodného kameňa
  • vhodná na preplachovanie pivných trubiek
  • na úpravu pH v bazénoch

Návod na použitie:
Namáčanie: 60 - 80 gramov na 10 litrov vody.

Pranie v stredne tvrdej vode: 7,5 g na 10 l vody.

Pranie vo veľmi tvrdej vode: 25 g na 10 l vody.

Rovná polievková lyžica obsahuje cca 7,5 g sódy.

Zloženie: dekahydrát uhličitanu sodného (ES 612-116-4).

Pozor:
Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenie:                                                                 
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.
Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.

Prvá pomoc:
PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc.

Pokyny na zneškodnenie:
Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného odpadu.

Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu výroby.

Hmotnosť: 1000 g

EAN: 858 5003 9 30315

Newsletter

Máte záujem o informácie o našich produktových novinkách a aktuálnych akciách? Prihláste sa do nášho newsletter odberu.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA,
výrobné družstvo Trnava  
Štatút
Dňa 07.06.2010 Okresný súd v Trnave zapísal do obchodného registra, že právnická osoba s obchodným menom: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava používa aj skrátenú verziu obchodného mena: TATRACHEMA VD s tým, že voči inštitúciám (štátnym, samosprávnym, a pod. orgánom) bude výrobné družstvo vždy vystupovať ako TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava (neskrátene).

Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika

+421 33 590 1111