Detail výrobku

Výrobky / Domácnosť
LUXON sóda kalcinovaná 300 g

LUXON sóda kalcinovaná na pranie a čistenie 300 g

  • na zmäkčovanie vody
  • na namáčanie a pranie silne znečistenej bielizne ( montérky a pod.)
  • zvyšuje účinnosť pracieho prášku
  • zabraňuje tvorbe vodného kameňa
  • na odmasťovanie
  • vhodná do automatických práčok
  • na čistenie záhradného nábytku
  • na úpravu pH v bazénoch

Namáčanie: 20 - 30 g na 10 litrov vody.

Pranie v stredne tvrdej vode: 2,5 g na 10 l vody.

Pranie vo veľmi tvrdej vode: 8 g na 10 l vody.

Rovná kávová lyžička obsahuje cca 2,5 g sódy.

Pozor:
Spôsobuje vážne podráždenie očí. 

Bezpečnostné upozornenie:                                                                
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Nevdychujte prach.
Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.
Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.

Prvá pomoc:
PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc.

Pokyny na zneškodnenie:
Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného odpadu.

Zloženie: uhličitan sodný (ES 207-838-8).

Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu výroby.

Hmotnosť: 300 g

EAN: 858 5003 9 3077 3

Newsletter

Máte záujem o informácie o našich produktových novinkách a aktuálnych akciách? Prihláste sa do nášho newsletter odberu.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA,
výrobné družstvo Trnava  
Štatút
Dňa 07.06.2010 Okresný súd v Trnave zapísal do obchodného registra, že právnická osoba s obchodným menom: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava používa aj skrátenú verziu obchodného mena: TATRACHEMA VD s tým, že voči inštitúciám (štátnym, samosprávnym, a pod. orgánom) bude výrobné družstvo vždy vystupovať ako TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava (neskrátene).

Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika

+421 33 590 1111