VIAC INFORMÁCIÍ O VÝROBKU

Krezosan fresh plus 950 ml

KREZOSAN fresh plus
tekutý čistiaci a dezinfekčný prostriedok

Biocídny prípravok:

likviduje baktérie a kvasinky.

Účinná látka:

didecyl (dimetyl) amónium-chloridy 48250mg/kg.

Vlastnosti:

KREZOSAN fresh plus je tekutý čistiaci prostriedok s dezinfekčným účinkom. Slúži na čistenie a dezinfekciu verejných hygienických a zdravotníckych priestorov, na dezinfekciu a čistenie všetkých druhov podláh, chodieb, kúpeľní, sociálnych zariadení, a pod. Krezosan fresh plus má baktericídny účinok (doba pôsobenia 5 minút) a účinok proti kvasinkám (doba pôsobenia 15 minút).

Zloženie:

menej ako 5% neiónový tenzid, izopropylalkohol, parfum , účinná látka: 48250 mg/kg didecyl (dimetyl) amónium-chloridy.

Dávkovanie a použitie:

Prípravok sa používa len riedený v pomere 1 diel prípravku a 9 dielov vody.
Pripraveným roztokom umyte znečistené plochy a predmety, nechajte pôsobiť a potom dôkladne opláchnite čistou vodou.
Doporučujeme použitie v potravinárskom priemysle, v gastronickom priemysle, v zdravotníctve, v školstve, v službách, v domácnostiach a pod.

Dôležité upozornenia:

Karta bezpečnostných údajov na www.tatrachema.sk - Pre zákazníkov - Na stiahnutie - KBU

Nebezpečenstvo:

H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.

Bezpečnostné upozornenie:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.
P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

Prvá pomoc:

P301+P312 PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. P332+P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc.
P305+P351+P338 +P310 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Pokyny na zneškodnenie:

P501 Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu. Zákaz opakovaného použitia obalu.

Skladovanie:

Prípravok skladujte v suchých priestoroch chránených pred mrazom a priamym slnečným žiarením pri teplotách + 5°C až +30°C.

Balenie:

950ml, 5000ml

Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov od dátumu výroby.
Dátum výroby a spotreby je vyznačený na obale.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA,
výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika

Tel : 00421/ 33 590 1111

Štatút

Dňa 07.06.2010 Okresný súd v Trnave zapísal do obchodného registra, že právnická osoba s obchodným menom: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava používa aj skrátenú verziu obchodného mena: TATRACHEMA VD
s tým, že voči inštitúciám (štátnym, samosprávnym, a pod. orgánom) bude výrobné družstvo vždy vystupovať ako TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava (neskrátene).

Informácie

Informácie o spracúvaní osobných údajov - E-shop
Informácie o spracúvaní osobných údajov - Súťaže
Informácie o spracúvaní osobných údajov - Cookies