Detail výrobku

Výrobky / Domácnosť
KREZOSAN fresh 950 ml

KREZOSAN fresh 950 ml

  • likviduje 99,99% obalených vírusov
  • tekutý, čistiaci a dezinfekčný prostriedok na podlahy, chodby, kúpeľne, hygienické zariadenia

Biocídny prípravok: likviduje baktérie, kvasinky a obalené vírusy (napr. koronavírus, vírus chrípky, vírus žltačky typu B).
Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Obsahuje: didecyl(dimetyl)amónium-chlorid; N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropán-1,3-diamín; alkoholy, C12-16, etoxylované.

Účinná látka: didecyl(dimetyl)amónium-chlorid 37500mg/kg; N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropán-1,3-diamín 450 mg/kg.

Upozornenie: Používajte biocídny prípravok bezpečne. Pred použitím si prečítajte návod na použitie.

Riedenie: 1 objemový diel prípravku na 9 objemových dielov vody. Pred použitím prípravok pretrepať.

Návod na použitie:
Zriedený Krezosan fresh naneste na znečistenú plochu, nechajte pôsobiť a potom dôkladne opláchnite vodou.
Krezosan fresh má baktericídny účinok (doba pôsobenia 5 minút), účinok proti kvasinkám (doba pôsobenia 15 minút) a obmedzene virucídny účinok (doba pôsobenia 15 minút).

Nebezpečenstvo:
Dráždi kožu.
Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Veľmi toxický pre vodné organizmy.
Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenie:
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.
Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.
Zozbierajte uniknutý produkt.

Prvá pomoc:
PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM  alebo lekára.

Pokyny na zneškodnenie:
Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu. Zákaz opakovaného použitia obalu.

Skladovanie: Prípravok skladujte v suchých priestoroch chránených pred mrazom a priamym slnečným žiarením pri teplotách + 5°C až  +30°C.

Zloženie: menej ako 5% neiónové povrchovo aktívne látky, izopropanol, parfum, účinná látka: 37500 mg/kg didecyl(dimetyl)amónium-chlorid, 450 mg/kg N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropán-1,3-diamín.

Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu výroby.

Objem: 950 ml

EAN: 8585003910157

UFI: AK80-M0X5-300H-Y8U0

Registr. č. SR: bio/609/D/23/CCHLP

Newsletter

Máte záujem o informácie o našich produktových novinkách a aktuálnych akciách? Prihláste sa do nášho newsletter odberu.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA,
výrobné družstvo Trnava  
Štatút
Dňa 07.06.2010 Okresný súd v Trnave zapísal do obchodného registra, že právnická osoba s obchodným menom: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava používa aj skrátenú verziu obchodného mena: TATRACHEMA VD s tým, že voči inštitúciám (štátnym, samosprávnym, a pod. orgánom) bude výrobné družstvo vždy vystupovať ako TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava (neskrátene).

Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika

+421 33 590 1111