Detail výrobku

Výrobky / Textílie
JASO Comfort na škvrny 290ml

JASO Comfort na škvrny 290 ml

  • prípravok na škvrny a špinu
  • odstraňuje rýchlo a dôkladne už pri nízkych teplotách špinu a škvrny od ovocia a zeleniny, trávy, červeného  vína, kávy, čaju, kozmetických prípravkov a pod.
  • vhodný na bielu aj stálofarebnú bielizeň
  • bez chlóru

Návod na použitie:
Prípravok nastriekajte priamo na škvrnu bielizne, nechajte pôsobiť 10 minút a perte bežným spôsobom.
Niektoré škvrny  odstránite už pri ručnom praní.
Prípravok nie je vhodný na vlnu a hodváb.

Obsahuje:
C12-14-alkylalkoholy, etoxylované, sulfáty, sodné soli; alkoholy C12-15, rozvetvené a lineárne, ethoxylované ( >2.5 EO);
anhydrid kyseliny maleínovej, polymér s diizobuténom, ester s PEG-C12-C14-alkyléterom,sodná soľ .

Ošetrený výrobok. Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1).

Nebezpečenstvo:
Dráždi kožu.
Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Obsahuje Alpha-amylase; 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenie:
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Nevdychujte aerosóly.
Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.
Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.

Prvá pomoc:
PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Okamžite volajte lekára.
PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

Pokyny na zneškodnenie:
Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného odpadu.

Zloženie:  5 - 15 % neiónový tenzid, 5-15% aniónový tenzid, menej ako 5% polykarboxyláty, monopropylénglykol, enzýmy, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYL ISOTHIAZOLINONE, parfum: HEXYL CINNAMAL, LIMONENE.

Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu výroby.

Objem: 290 ml

EAN: 858 5003931374

UFI: 0S50-X052-0006-40KV

Newsletter

Máte záujem o informácie o našich produktových novinkách a aktuálnych akciách? Prihláste sa do nášho newsletter odberu.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA,
výrobné družstvo Trnava  
Štatút
Dňa 07.06.2010 Okresný súd v Trnave zapísal do obchodného registra, že právnická osoba s obchodným menom: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava používa aj skrátenú verziu obchodného mena: TATRACHEMA VD s tým, že voči inštitúciám (štátnym, samosprávnym, a pod. orgánom) bude výrobné družstvo vždy vystupovať ako TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava (neskrátene).

Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika

+421 33 590 1111