Detail výrobku

Výrobky / Kuchyňa
GRILPUR total 400 ml

GRILPUR total 400 ml

  • čistič rúr a grilov

Návod na použitie:
Prípravok naneste na znečistené miesto, nechajte pôsobiť asi 10 minút a odstráňte vlhkou handrou. Ľahké nahriatie (do 70°C) urýchľuje čistiaci proces. Prípravok nie je vhodný na čistenie hliníkových povrchov. Nepoužívajte spoločne s kyselinami a zmesami obsahujúcimi kyselinu .

Obsahuje hydroxid sodný.

Nebezpečenstvo:
Môže byť korozívna pre kovy.
Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenie:
Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Uchovávajte iba v pôvodnom obale.
Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.

Prvá pomoc:
PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou (alebo sprchou).
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a  je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Pokyny na zneškodnenie:
Zneškodnite obsah a  obal v mieste zberu nebezpečného odpadu.

Zloženie: hydroxid sodný, menej ako 5% aniónové povrchovo aktívne látky, menej ako 5% neiónové povrchovo aktívne látky, menej ako 5% Na4EDTA.

Spotrebujte do 36 mesiacov od dátumu výroby.

Objem: 400 ml

EAN: 8585003910836

UFI: 7020-N0SK-H00D-1YY1

Newsletter

Máte záujem o informácie o našich produktových novinkách a aktuálnych akciách? Prihláste sa do nášho newsletter odberu.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA,
výrobné družstvo Trnava  
Štatút
Dňa 07.06.2010 Okresný súd v Trnave zapísal do obchodného registra, že právnická osoba s obchodným menom: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava používa aj skrátenú verziu obchodného mena: TATRACHEMA VD s tým, že voči inštitúciám (štátnym, samosprávnym, a pod. orgánom) bude výrobné družstvo vždy vystupovať ako TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava (neskrátene).

Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika

+421 33 590 1111