Detail výrobku

Výrobky / Kúpeľňa a WC
FIXINELA toilette 85 g

FIXINELA toilette 85 g

  • prípravok na čistenie WC mís od vodného kameňa

Upozornenie: Pred použitím prípravku si prečítajte návod na použitie.  Nepoužívajte spoločne s prípravkami obsahujúcimi aktívny chlór. Nepoužívajte spoločne s alkalickými látkami a zmesami.

Návod na použitie :
Obsah vrecka nasypte do WC misy a nechajte pôsobiť podľa intenzity znečistenia vodným kameňom.

Obsahuje: hydrogensíran sodný; kyselina benzoová; mono-C12-18-alkylestery kyseliny sírovej, sodné soli.

Nebezpečenstvo:
Dráždi kožu.
Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Spôsobuje poškodenie pľúc pri dlhšej alebo opakovanej expozícii vdychovaním.

Bezpečnostné upozornenie:
Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Nevdychujte prach.
Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.
Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.

Prvá pomoc:
PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ  INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc.
PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte lekára.

Pokyny na zneškodnenie:
Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného odpadu.

Zloženie: viac ako 30% hydrogensíran sodný, 5 - 15% kyselina benzoová, 5 - 15% kyselina citrónová, 5-15% hydrogenuhličitan sodný, menej ako 5% aniónový tenzid,  farbivo.

Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu výroby.

Objem: 85g

EAN: 8585003920590

UFI: 5H00-201U-A000-T61X

Newsletter

Máte záujem o informácie o našich produktových novinkách a aktuálnych akciách? Prihláste sa do nášho newsletter odberu.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA,
výrobné družstvo Trnava  
Štatút
Dňa 07.06.2010 Okresný súd v Trnave zapísal do obchodného registra, že právnická osoba s obchodným menom: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava používa aj skrátenú verziu obchodného mena: TATRACHEMA VD s tým, že voči inštitúciám (štátnym, samosprávnym, a pod. orgánom) bude výrobné družstvo vždy vystupovať ako TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava (neskrátene).

Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika

+421 33 590 1111