Detail výrobku

Výrobky / Kúpeľňa a WC
FIXINELA tablety do pisoára Oceán 1000 g

FIXINELA tablety do pisoára Oceán 1000 g

  • uvoľňujú príjemnú vôňu
  • čistia a dezodorujú
  • obmedzujú tvorbu vodného a močového kameňa
  • obsahujú účinné zložky, ktoré odstraňujú nečistoty a zabraňujú tvorbe usadenín aj na ťažko prístupných miestach

Návod na použitie: Vložte do pisoárovej misy. Pri každom spláchnutí sa uvoľňujú účinné látky.

Obsahuje: Benzénsulfónová kyselina, C10-13 -alkylderiváty, sodné soli , Alkoholy, C16-18, etoxylované (>2,5 mol EO), Amidy C12-18 a C18 nenasýtené, N-(hydroxyetyl).

Nebezpečenstvo:
Dráždi kožu.
Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenie:
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.
Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.

Prvá pomoc:
PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a  je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc.

Pokyny na zneškodnenie:
Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného odpadu.

Zloženie: 15%-30% aniónové povrchovo aktívne látky, 5%-15% neiónové povrchovo aktívne látky, parfum (BENZYL SALICYLATE, LINALOOL, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, d-LIMONENE, COUMARIN, EUGENOL), farbivo.
EUH208 Obsahuje benzyl salicylate, linalyl-acetát, eucalyptol, 4-terc-butylcyklohexyl-acetát. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Spotrebujte do: dátum spotreby uvedený na obale

Hmotnosť: 1 kg

EAN: 8585003991811

UFI: TC80-30UY-6001-082T

Newsletter

Máte záujem o informácie o našich produktových novinkách a aktuálnych akciách? Prihláste sa do nášho newsletter odberu.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA,
výrobné družstvo Trnava  
Štatút
Dňa 07.06.2010 Okresný súd v Trnave zapísal do obchodného registra, že právnická osoba s obchodným menom: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava používa aj skrátenú verziu obchodného mena: TATRACHEMA VD s tým, že voči inštitúciám (štátnym, samosprávnym, a pod. orgánom) bude výrobné družstvo vždy vystupovať ako TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava (neskrátene).

Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika

+421 33 590 1111