Detail výrobku

Výrobky / Kúpeľňa a WC
FIXINELA Plus 500 ml

FIXINELA Plus 500 ml

  • čistiaci prostriedok na veľmi znečistené plochy so zvýšenou účinnosťou
  • prípravok je určený na čistenie umývadiel, vaní, obkladačiek, WC mís a podláh
  • odstraňuje zastaralú špinu, mastnotu a iné usadeniny
  • rozpúšťa usadeniny z vodného a močového kameňa

Upozornenie:
Pred použitím prípravku si prečítajte návod na použitie. Prípravok používajte len na materiály odolné voči kyselinám. Prípravok nepoužívajte na hliníkové povrchy a na vane s poškodeným smaltom.
Nepoužívajte spoločne s prípravkami obsahujúcimi aktívny chlór. Nepoužívajte spoločne s alkalickými látkami a zmesami.

Návod na použitie:
Prípravok nastriekajte na navlhčené znečistené miesto a rovnomerne rozotrite hubkou. Nechajte pôsobiť podľa intenzity znečistenia a dôkladne opláchnite vodou. Pri silnom znečistení postup opakujte.

Ošetrený výrobok. Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1). 

Obsahuje: alkoholy, C14-15-s rozvetvenými a lineárnymi reťazcami, etoxylované (>=2.5 EO).

Nebezpečenstvo:
Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1).Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenie:  
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.
Noste ochranné okuliare.

Prvá pomoc:
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.Okamžite volajte lekára.
PO POŽITÍ:  Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Pokyny na zneškodnenie:
Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu. 

Zloženie: 5-15 % kyselina citrónová, menej ako 5 % neiónový tenzid,parfum, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYL ISOTHIAZOLINONE,  farbivá.

Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu výroby.

Objem: 500 ml

EAN: 8585003912588

UFI: 5X20-70CX-V00U-ARCR

Newsletter

Máte záujem o informácie o našich produktových novinkách a aktuálnych akciách? Prihláste sa do nášho newsletter odberu.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA,
výrobné družstvo Trnava  
Štatút
Dňa 07.06.2010 Okresný súd v Trnave zapísal do obchodného registra, že právnická osoba s obchodným menom: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava používa aj skrátenú verziu obchodného mena: TATRACHEMA VD s tým, že voči inštitúciám (štátnym, samosprávnym, a pod. orgánom) bude výrobné družstvo vždy vystupovať ako TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava (neskrátene).

Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika

+421 33 590 1111