Detail výrobku

Výrobky / Kúpeľňa a WC
FIXINELA perfekt na sprchové kúty 500 ml

FIXINELA perfekt na sprchové kúty 500 ml

  • špeciálny čistiaci prostriedok na čistenie sprchových kútov
  • odstraňuje vodný kameň a vytvára ochranný film, ktorý zaručuje:
    1. 1. ľahké čistenie - netvoria sa vodné kvapky, voda odteká ako tenký film
    2. 2. rýchle sušenie – povrchy sa sušia rýchlejšie bez viditeľných škvŕn
    3. 3. trvalý účinok -  účinok trvá počas niekoľkých oplachovaní

Návod na použitie:
Prípravok nastriekajte na navlhčený znečistený povrch a rovnomerne rozotrite hubkou. Nechajte pôsobiť podľa intenzity znečistenia a dôkladne opláchnite vodou. Pri silnom znečistení postup opakujte.

Ošetrený výrobok. Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1). 

Obsahuje: oxirán, 2-methyl-,polymer s oxiranem, mono(2-propylheptyl) ether.

Nebezpečenstvo:
Horľavá kvapalina a pary.
Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenie:
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov  zapálenia. Nefajčite.
Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
Nevdychujte aerosóly.
Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.
Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.

Prvá pomoc:
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte lekára.
PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Pokyny na zneškodnenie:
Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Zloženie:  5 – 15% izopropanol,menej ako 5% neiónový tenzid, menej ako 5% polyamín, menej ako 5% kyselina citrónová, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYL ISOTHIAZOLINONE, parfum,LIMONENE,LINALOOL.

Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu výroby.

Objem: 500 ml

EAN: 8585003912267

UFI: W940-A0E9-S00S-W6PS

Newsletter

Máte záujem o informácie o našich produktových novinkách a aktuálnych akciách? Prihláste sa do nášho newsletter odberu.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA,
výrobné družstvo Trnava  
Štatút
Dňa 07.06.2010 Okresný súd v Trnave zapísal do obchodného registra, že právnická osoba s obchodným menom: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava používa aj skrátenú verziu obchodného mena: TATRACHEMA VD s tým, že voči inštitúciám (štátnym, samosprávnym, a pod. orgánom) bude výrobné družstvo vždy vystupovať ako TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava (neskrátene).

Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika

+421 33 590 1111