Detail výrobku

Výrobky / Kúpeľňa a WC
FIXINELA perfekt kúpeľňa 500 ml

FIXINELA perfekt kúpeľňa 500 ml

  • prostriedok pre rýchle a ľahké odstránenie nečistôt a vodného kameňa z vodovodných batérií, plastových vaní, umývadiel a obkladačiek
  • zanecháva príjemnú vôňu a dokonalý lesk čistého povrchu

Upozornenie: Pred použitím prípravku si prečítajte návod na použitie. Prípravok používajte len na materiály odolné voči kyselinám. Prípravok nie je vhodný na čistenie hliníkových povrchov. Nepoužívajte spoločne s prípravkami obsahujúcimi aktívny chlór. Nepoužívajte spoločne s alkalickými látkami a zmesami.

Ošetrený výrobok. Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1). 

Návod na použitie:
Prípravok nastriekajte na navlhčené znečistené miesto a rovnomerne rozotrite hubkou. Nechajte pôsobiť podľa intenzity znečistenia a dôkladne opláchnite vodou. Pri silnom znečistení postup opakujte.

Obsahuje: C12-14 alkylalkoholy,etoxylované,sulfáty,sodné soli; Amides, C8-18 and C18-unsatd.,N,N- bis (hydroxyethyl).

Nebezpečenstvo:
Horľavá kvapalina a pary.
Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenie:
Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
Nevdychujte aerosóly.
Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.
Noste ochranné okuliare.

Prvá pomoc:
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte lekára.
PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Pokyny na zneškodnenie:
Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného odpadu.

Zloženie: 5-15% izopropanol, menej ako 5 % aniónové tenzidy, menej ako 5 % neiónové tenzidy, menej ako 5 % kyselina citrónová, parfum, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE.

Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu výroby.

Objem: 500 ml

EAN: 8585003910744

UFI: NT10-N0DS-W00E-Q9SW

Newsletter

Máte záujem o informácie o našich produktových novinkách a aktuálnych akciách? Prihláste sa do nášho newsletter odberu.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA,
výrobné družstvo Trnava  
Štatút
Dňa 07.06.2010 Okresný súd v Trnave zapísal do obchodného registra, že právnická osoba s obchodným menom: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava používa aj skrátenú verziu obchodného mena: TATRACHEMA VD s tým, že voči inštitúciám (štátnym, samosprávnym, a pod. orgánom) bude výrobné družstvo vždy vystupovať ako TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava (neskrátene).

Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika

+421 33 590 1111