Detail výrobku

Výrobky / Kúpeľňa a WC
FIXINELA desi WC 500 ml

FIXINELA desi WC 500 ml

  • tekutý čistiaci a dezodoračný prostriedok na WC
  • rozpúšťa vodný kameň

Upozornenie:
Pred použitím prípravku si prečítajte návod na použitie.
Prípravok používajte len na materiály odolné voči kyselinám. Prípravok nie je vhodný na čistenie hliníkových povrchov. Nepoužívajte spoločne s prípravkami obsahujúcimi aktívny chlór. Nepoužívajte spoločne s alkalickými látkami a zmesami.

Návod na použitie:
Prípravok naneste na navlhčený znečistený povrch a rovnomerne rozotrite WC kefou. Nechajte pôsobiť podľa intenzity znečistenia  a dôkladne opláchnite vodou. Pri silnom znečistení postup opakujte.

Obsahuje: kyselina trihydrogenfosforečná; dokusát- nátrium; izotridekanol,etoxylovaný (≥2.5 EO).

Nebezpečenstvo:
Dráždi kožu.
Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Obsahuje geraniol, benzyl salicylát. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenie:
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.
Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.

Prvá pomoc:
PO POŽITÍ:vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte lekára.

Pokyny na zneškodnenie:
Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného odpadu.

Zloženie: 5 - 15 % aniónové tenzidy, menej ako 5 % kyselina fosforečná, menej ako 5 % neiónové tenzidy, parfum: AMYL CINNAMAL, BENZYL SALICYLATE, CITRONELLOL, COUMARIN, GERANIOL, HYDROXYCITRONELLAL, LINALOOL, farbivo.

Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu výroby.

Objem: 500 ml

EAN: 8585003912335

UFI: AJ40-U0GG-Q008-V7EY

Newsletter

Máte záujem o informácie o našich produktových novinkách a aktuálnych akciách? Prihláste sa do nášho newsletter odberu.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA,
výrobné družstvo Trnava  
Štatút
Dňa 07.06.2010 Okresný súd v Trnave zapísal do obchodného registra, že právnická osoba s obchodným menom: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava používa aj skrátenú verziu obchodného mena: TATRACHEMA VD s tým, že voči inštitúciám (štátnym, samosprávnym, a pod. orgánom) bude výrobné družstvo vždy vystupovať ako TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava (neskrátene).

Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika

+421 33 590 1111