Detail výrobku

Výrobky / Kúpeľňa a WC
FIXINELA desi proti plesni 500 ml

FIXINELA desi proti plesni 500 ml

  • biocídny prípravok
  • tekutý fungicídny prípravok vhodný na odstránenie plesní na stenách, omietkach, betóne, okolo kuchynského zariadenia, drezov, vaní, umývadiel, sprchových kútov, bazénov atď.
  • je vhodný na komplexnú sanáciu vlhkých múrov budov a pivničných priestorov

Upozornenie:
Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.
Pri styku s kyselinami uvoľňuje toxický plyn chlór. Prípravok môže odfarbovať farebné predmety. Môže pôsobiť korozívne na kovy, nepoužívajte na predmety z hliníka, zinku, železa, farebných kovov a ich zliatin. Pri kontakte s prípravkom ich ihneď opláchnite vodou.

Návod na použitie:
fixinela desi proti plesni sa používa neriedená. Pomocou mechanického rozprašovača prípravok naneste na ošetrované miesto. Nechajte pôsobiť 15 minút a potom  opláchnite čistou vodou. Pri veľkom výskyte plesní postup opakujte. Pleseň pred čistením mechanicky neodstraňujte, aby sa nerozptýlili nebezpečné spóry plesní.

Účinná látka: aktívny chlór uvoľňovaný z chlórnanu sodného(CAS 7681-52-9) 47g/kg;  N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropán-1,3-diamín 0,5g/kg.

Obsahuje: chlórnan sodný (CAS 7681-52-9), hydroxid sodný, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropán-1,3-diamín.

Nebezpečenstvo:
Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
Veľmi toxický pre vodné organizmy.
Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môžu uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).

Bezpečnostné upozornenie:
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Nevdychujte pary a aerosóly.
Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.
Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.
Uchovávajte uzamknuté.

Prvá pomoc:
PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE  zvracanie. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou (alebo sprchou).
PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch  a umožnite jej pohodlne dýchať. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM  alebo lekára.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a  je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM  alebo lekára.

Pokyny na zneškodnenie:
Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu. Zákaz opakovaného použitia obalu.

Skladovanie:Prípravok skladujte v suchých priestoroch, chránených pred mrazom a priamym slnečným žiarením pri teplote + 5 až +25 °C.

Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu výroby.

Objem: 500 ml

EAN: 8585003912298

UFI: H270-H0H0-K00M-24AU

Registr.č.SR:bio/544/D/19/CCHLP

Newsletter

Máte záujem o informácie o našich produktových novinkách a aktuálnych akciách? Prihláste sa do nášho newsletter odberu.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA,
výrobné družstvo Trnava  
Štatút
Dňa 07.06.2010 Okresný súd v Trnave zapísal do obchodného registra, že právnická osoba s obchodným menom: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava používa aj skrátenú verziu obchodného mena: TATRACHEMA VD s tým, že voči inštitúciám (štátnym, samosprávnym, a pod. orgánom) bude výrobné družstvo vždy vystupovať ako TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava (neskrátene).

Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika

+421 33 590 1111