Detail výrobku

Výrobky / Nábytok a podlahy
DIAVA spray 300 ml

DIAVA spray 300 ml

  • leštiaci prípravok na nábytok

Obsahuje: destilát (ropný) hydrokrakovaný ťažký; petrolej /ropný/, hydrogenačne odsírený, petrolej; acetón.

Návod na použitie:
Diavu naniesť na nábytok a po uschnutí preleštiť flanelom.

Nebezpečenstvo:
Mimoriadne horľavý aerosól.
Nádoba je pod tlakom:pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
Dráždi kožu.
Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenie:
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
Nevdychujte aerosóly.
Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.
Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
Noste ochranné rukavice.
Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50°C/122°F.

Prvá pomoc:
PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc.

Pokyny na zneškodnenie:
Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Zloženie: 15 - 30% alifatické uhľovodíky,  parfum:CITRAL

Spotrebujte do 36 mesiacov od dátumu výroby.

Objem: 330 ml

EAN: 858 5003 9 11895

UFI: Y160-F077-W00P-41C2

Newsletter

Máte záujem o informácie o našich produktových novinkách a aktuálnych akciách? Prihláste sa do nášho newsletter odberu.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA,
výrobné družstvo Trnava  
Štatút
Dňa 07.06.2010 Okresný súd v Trnave zapísal do obchodného registra, že právnická osoba s obchodným menom: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava používa aj skrátenú verziu obchodného mena: TATRACHEMA VD s tým, že voči inštitúciám (štátnym, samosprávnym, a pod. orgánom) bude výrobné družstvo vždy vystupovať ako TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava (neskrátene).

Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika

+421 33 590 1111