Detail výrobku

Výrobky / Nábytok a podlahy
DIAVA politúra 500 ml

DIAVA politúra 200 ml

  • tradičný leštiaci prípravok na nábytok

Obsahuje: destiláty (ropné), ťažké, hydrokrakované, základový olej; uhľovodíky C9-C11 n-alkány, izoalkány, cyklické <2% aromatické; petrolej /ropný/, hydrogenačne odsírený, petrolej.

Návod na použitie:
Diavu politúru naniesť na nábytok a po uschnutí preleštiť flanelom.

Nebezpečenstvo:
Horľavá kvapalina a pary.
Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
Dráždi kožu.
Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenie:
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
Nevdychujte pary.
Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.
Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
Noste ochranné rukavice.

Prvá pomoc:
PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.Okamžite volajte  TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi):Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou ( alebo sprchou).
PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Okamžite volajte  TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Pokyny na zneškodnenie:
Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného odpadu.

Zloženie: viac ako 30% alifatické uhľovodíky, parfum:LIMONENE, farbivo.

Spotrebujte do 36 mesiacov od dátumu výroby.

Objem: 500 ml

EAN: 858 5003 9 10270

UFI: T380-K0SS-800J-07AM

Newsletter

Máte záujem o informácie o našich produktových novinkách a aktuálnych akciách? Prihláste sa do nášho newsletter odberu.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA,
výrobné družstvo Trnava  
Štatút
Dňa 07.06.2010 Okresný súd v Trnave zapísal do obchodného registra, že právnická osoba s obchodným menom: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava používa aj skrátenú verziu obchodného mena: TATRACHEMA VD s tým, že voči inštitúciám (štátnym, samosprávnym, a pod. orgánom) bude výrobné družstvo vždy vystupovať ako TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava (neskrátene).

Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika

+421 33 590 1111