Detail výrobku

Výrobky / Nábytok a podlahy
DIAVA pasta na parkety 360 g

DIAVA pasta na parkety 7 kg

DIAVA pasta na parkety 360 g a 7 kg

  • je určená na leštenie a konzervovanie parketových a linoleových podláh

Návod na použitie:
Veľmi znečistenú podlahu najskôr očistíme brúsením, drôtikovaním alebo umytím.
Diavu  pastu na parkety nanesieme rovnomerne na suchú podlahu a necháme zas chnúť. Kefou alebo handrou preleštíme.
Pri práci s prípravkom nefajčite, nepoužívajte otvorený oheň a zabezpečte dostatočné vetranie miestnosti.

Obsahuje: uhľovodíky C9-C11 n-alkány, izoalkány, cyklické <2% aromatické.

Nebezpečenstvo:
Horľavá tuhá látka.
Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Obsahuje kolofóniu. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenie:
Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier,otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
Nevdychujte pary.
Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.
Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
Noste ochranné rukavice.
Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
Uchovávajte uzamknuté.

Prvá pomoc:
PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.Okamžite volajte  TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Okamžite volajte  TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Pokyny na zneškodnenie:
Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného odpadu.

Spotrebujte do 36 mesiacov od dátumu výroby.

Hmotnosť: 360 g a 7 kg

EAN (360 g): 858 5003 9 12113

EAN (7 kg): 858 5003 9 70946

UFI: SV30-S0YA-8009-KGSF

Newsletter

Máte záujem o informácie o našich produktových novinkách a aktuálnych akciách? Prihláste sa do nášho newsletter odberu.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA,
výrobné družstvo Trnava  
Štatút
Dňa 07.06.2010 Okresný súd v Trnave zapísal do obchodného registra, že právnická osoba s obchodným menom: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava používa aj skrátenú verziu obchodného mena: TATRACHEMA VD s tým, že voči inštitúciám (štátnym, samosprávnym, a pod. orgánom) bude výrobné družstvo vždy vystupovať ako TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava (neskrátene).

Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika

+421 33 590 1111