Detail výrobku

Výrobky / Nábytok a podlahy
DIAVA na podlahy 750 ml

DIAVA na podlahy 750 ml

  • čistiaci prostriedok s ochranným filmom na rôzne druhy podláh. Vhodný na plávajúce podlahy, parkety a dlažbu

    Ochranný film:
  • zvýši odolnosť proti poškriabaniu
  • zvýši odolnosť proti vode
  • zabezpečí dlhotrvajúci lesk
  • uľahčí nasledujúce čistenie

Návod na použitie:
Rozpustite  4 uzávery prípravku v cca 5 l vody a podlahu umyte mäkkou handrou. Pre dosiahnutie lepšieho ochranného filmu a lesku použite koncentrovanejší prostriedok (5 - 6 uzáverov na 5l vody).

Ošetrený výrobok. Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1). 

Obsahuje: anhydrid kyseliny maleínovej,polymér s diizobuténom, ester s PEG-C12-14-alkyléterom,sodná soľ; alkoholy, C9-11-izo-,C10- bohaté, etoxylované; kyselina benzénsulfónová, C10-13-alkylderiváty,sodné soli; C12-14 alkylalkoholy,etoxylované,sulfáty, sodné soli; kyselina sírová,mono-C12-14-alkylestery,sodné soli; tetranátrium-etyléndiaminotetraacetát.

Nebezpečenstvo:
Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenie:
Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.
Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.

Prvá pomoc:
PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM  alebo lekára.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a  je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte lekára.

Pokyny na zneškodnenie:
Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného odpadu.

Zloženie:
menej ako 5% aniónové tenzidy, menej ako 5% neiónové tenzidy, menej ako 5% polykarboxyláty, menej ako 5% Na4EDTA, vosk, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYL ISOTHIAZOLINONE, parfum: BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, CITRONELOOL,  HEXYL CINNAMAL, LINALOOL.

Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu výroby.

Objem: 750 ml

EAN: 858 500 39 10973

UFI: C220-50FY-T00W-QAJ3

Newsletter

Máte záujem o informácie o našich produktových novinkách a aktuálnych akciách? Prihláste sa do nášho newsletter odberu.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA,
výrobné družstvo Trnava  
Štatút
Dňa 07.06.2010 Okresný súd v Trnave zapísal do obchodného registra, že právnická osoba s obchodným menom: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava používa aj skrátenú verziu obchodného mena: TATRACHEMA VD s tým, že voči inštitúciám (štátnym, samosprávnym, a pod. orgánom) bude výrobné družstvo vždy vystupovať ako TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava (neskrátene).

Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika

+421 33 590 1111