Detail výrobku

Výrobky / Nábytok a podlahy
DIAVA mydlový čistič 750 ml

DIAVA mydlový čistič 750 ml

  • rýchlo a účinne čistí všetky druhy podláh - linoleum, dlažbu, mramor, korok, laminát a pod.

Návod na použitie:
Do 5 litr. vody pridajte 10 ml mydlového čističa. Po umytí vyčistenú plochu nechajte uschnúť bez leštenia.

Ošetrený výrobok. Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1). 

Obsahuje: kyselina benzénsulfónová, C10-13-alkylderiváty, sodné soli; tetranátrium-etyléndiaminotetraacetát.

Nebezpečenstvo:
Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenie:
Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.
Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.

Prvá pomoc:
PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte lekára.

Pokyny na zneškodnenie:
Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného odpadu.

Zloženie: 5 - 15 % aniónové tenzidy, menej ako 5 % mydlo, menej ako 5 % Na4EDTA, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYL ISOTHIAZOLINONE, parfum: LIMONENE, LINALOOL, farbivo.

Spotrebujte do 36 mesiacov od dátumu výroby.

Objem: 750 ml

EAN: 8585003912038

UFI: XQ30-S0KH-N009-8TMA

Newsletter

Máte záujem o informácie o našich produktových novinkách a aktuálnych akciách? Prihláste sa do nášho newsletter odberu.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA,
výrobné družstvo Trnava  
Štatút
Dňa 07.06.2010 Okresný súd v Trnave zapísal do obchodného registra, že právnická osoba s obchodným menom: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava používa aj skrátenú verziu obchodného mena: TATRACHEMA VD s tým, že voči inštitúciám (štátnym, samosprávnym, a pod. orgánom) bude výrobné družstvo vždy vystupovať ako TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava (neskrátene).

Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika

+421 33 590 1111