Detail výrobku

Výrobky / Nábytok a podlahy
DIAVA multifunkčná 330 ml

DIAVA multifunkčná 330 ml

  • DIAVA multifunkčná čistí a odstraňuje prach z rôznych povrchov (kov, sklo, lakované a morené drevo)

Návod na použitie:
Diavu naneste handrou na čistený predmet a suchou handrou preleštite.
Nepoužívať na čistenie nábytku z prírodného dreva a LCD obrazoviek.

Ošetrený výrobok. Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1). 

Pozor:
Horľavá kvapalina a pary.
Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenie:
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
Nevdychujte aerosóly.
Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.

Prvá pomoc:
Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Pokyny na zneškodnenie:
Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného odpadu.

Zloženie: menej ako 5% aniónový tenzid, menej ako 5 % isopropylalkohol, (2-methoxymethylethoxy)propanol, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, parfum: LIMONENE, LINALOOL, farbivo.

Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu výroby.

Objem: 330 ml

EAN: 8585003911970

UFI: UC30-R0TX-E00A-MF92

Newsletter

Máte záujem o informácie o našich produktových novinkách a aktuálnych akciách? Prihláste sa do nášho newsletter odberu.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA,
výrobné družstvo Trnava  
Štatút
Dňa 07.06.2010 Okresný súd v Trnave zapísal do obchodného registra, že právnická osoba s obchodným menom: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava používa aj skrátenú verziu obchodného mena: TATRACHEMA VD s tým, že voči inštitúciám (štátnym, samosprávnym, a pod. orgánom) bude výrobné družstvo vždy vystupovať ako TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava (neskrátene).

Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika

+421 33 590 1111