VIAC INFORMÁCIÍ O VÝROBKU

dr. happy dezinfekčný prípravok na ruky

dr. happy dezinfekčný prípravok na ruky
alkoholový, obohatený o glycerín

Biocídny prípravok:

likviduje baktérie, plesne a vírusy.

Účinná látka:

etanol 697 500 mg/kg.

Zloženie:

glycerín, parfum, účinná látka: etanol 697 500 mg/kg.

Dávkovanie a použitie:

Používajte prípravok v dostatočnom množstve (2x3ml), aby pokryl celú plochu rúk. Naneste na dlane a rozotrite po celých rukách a zápästiach, zvláštnu pozornosť venujte pokožke okolo nechtov a záhybom v koži. Dôkladne vtierajte, kým nie je pokožka suchá. Tento postup by mal trvať približne 1 minútu. Prípravok vysušuje pokožku, použitie maximálne 10-krát denne. Nepoužívajte na poranenú pokožku a na pokožku s výskytom kožných ochorení.

Dôležité upozornenia:

Karta bezpečnostných údajov na www.tatrachema.sk - Pre zákazníkov - Na stiahnutie - KBU

Nebezpečenstvo:

Veľmi horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenie:

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

Prvá pomoc:

PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade požiaru: na hasenie použite práškový alebo snehový hasiaci prístroj alebo penu odolnú alkoholu.

Pokyny na zneškodnenie:

Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu. Zákaz opakovaného použitia obalu.

Skladovanie:

Prípravok skladujte v suchých dobre vetraných miestnostiach. Teplota skladovania max.+25°C.

Balenie:

400ml

Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov od dátumu výroby.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA,
výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika

Tel : 00421/ 33 590 1111

Štatút

Dňa 07.06.2010 Okresný súd v Trnave zapísal do obchodného registra, že právnická osoba s obchodným menom: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava používa aj skrátenú verziu obchodného mena: TATRACHEMA VD
s tým, že voči inštitúciám (štátnym, samosprávnym, a pod. orgánom) bude výrobné družstvo vždy vystupovať ako TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava (neskrátene).

Informácie

Informácie o spracúvaní osobných údajov - E-shop
Informácie o spracúvaní osobných údajov - Súťaže
Informácie o spracúvaní osobných údajov - Cookies