VÍCE INFORMACÍ O VÝROBKU

Vidol - sila citróna 450ml

VIDOL sila citróna
prípravok na čistenie okien, skiel

Vlastnosti:

VIDOL je čistiaci prípravok na báze alkoholov, tenzidov a pomocných čistiacich látok. Prípravok je určený na čistenie okien, sklenených častí nábytku, zrkadiel.Má príjemnú vôňu a zanecháva vysoký lesk.

Zloženie:

< 5% etanol, < 5% aniónový tenzid, parfum, farba.

Dávkovanie a použitie:

VIDOL naneste na čistený predmet a suchou handrou preleštite.
Doporučujeme použitie v hotelierstve, v zdravotníctve, v školstve, priemysle, v domácnostiach, v službách a pod.

Dôležité upozornenia:

Karta bezpečnostných údajov na www.tatrachema.sk - Pre zákazníkov - Na stiahnutie - KBU
H226 Horľavá kvapalina a pary.

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Nevdychujte pary. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.

Prvá pomoc:

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Pokyny na zneškodnenie:

Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu. 

Skladovanie:

Výrobok sa skladuje v suchých skladoch pri teplote od +5°C do +25°C.

Balenie:

450ml
Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov od dátumu výroby.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA CZ s.r.o. Hodonín,
Brněnská ul. 48,
695 01 Hodonín
Česká republika

Tel.: 00420 / 518 624 518