VÍCE INFORMACÍ O VÝROBKU

TORO  pasta 200g

TORO čistiaca pasta

Vlastnosti:

Vysokoúčinná čistiaca pasta je vyrobená na báze povrchovoaktívnych látok a  abrazívnej zložky. Slúži na čistenie smaltovaného a nelešteného hliníkového riadu, na čistenie keramických obkladačiek, vaní a umývadiel, na mechanické odstránenie pripálenín, nečistôt a mastnôt z kuchynského riadu. Zanecháva príjemnú sviežu vôňu.

Zloženie:

abrazívne zložky, < 5 % aniónové tenzidy, kyselina fosforečná, propán-2-ol, parfum: LIMONENE, CITRONELLOL.

Dávkovanie a použitie:

Na čistený povrch mokrou handrou nanesieme prípravok, rozotrieme ho po celej znečistenej ploche, trením odstránime všetky nečistoty a čistenú plochu opláchneme prúdom vody.
Doporučujeme použitie v školstve, v priemysle, v zdravotníctve, v službách, domácnostiach a pod.

Dôležité upozornenia:

Karta bezpečnostných údajov na www.tatrachema.sk - Pre zákazníkov - Na stiahnutie - KBU
Prípravok sa uskladňuje v uzavretých obaloch, v prípade zaschnutia doliať vodu.
Spôsobuje vážne podráždenie očí. Obsahuje d-limonen. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.

Prvá pomoc:

PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM  alebo lekára.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Pokyny na zneškodnenie:

Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu. 

Skladovanie:

Výrobok sa skladuje v suchých skladoch pri teplotách od +5°C do +30°C.

Balenie:

200g
Minimálna trvanlivosť 30 mesiacov od dátumu výroby.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA CZ s.r.o. Hodonín,
Brněnská ul. 48,
695 01 Hodonín
Česká republika

Tel.: 00420 / 518 624 518