VÍCE INFORMACÍ O VÝROBKU

TLH - Lieh denaturovaný 1L

TLH - Lieh denaturovaný

Vlastnosti:

TLH produkt je prípravok určený na všeobecné použitie na priemyselné účely, vhodný proti zamŕzaniu vzduchových rozvodov a vzduchových systémov motorových vozidiel.

Zloženie:

> 80% zmes alkoholov, ketón, voda

Návod na použitie:

Doporučujeme použitie v priemysle, v službách a pod.

Dôležité upozornenia:

Karta bezpečnostných údajov na www.tatrachema.sk - Pre zákazníkov - Na stiahnutie - KBU
Veľmi horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia.Nefajčite. Nevdychujte pary. Používajte predpísané osobné ochranné pomôcky. V prípade požiaru: na hasenie použite penu (odolnú alkoholu), oxid uhličitý, vodnú hmlu, prášok. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.

Prvá pomoc:

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU /alebo vlasmi/: Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou / sprchou.
PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.  
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM tel.č.02/54774166 alebo lekára.

Pokyny na zneškodnenie:

Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej na likvidáciu odpadov alebo na mieste určenom obcou.

Skladovanie:

Výrobok sa skladuje v pôvodných dobre uzatvorených obaloch pri teplotách + 5°C až  +25°C.

Balenie:

1000 ml

Kontaktujte nás

TATRACHEMA CZ s.r.o. Hodonín,
Brněnská ul. 48,
695 01 Hodonín
Česká republika

Tel.: 00420 / 518 624 518