VÍCE INFORMACÍ O VÝROBKU

TEP 500 ml

TEP
prípravok na čistenie kobercov a čalúnenia s antistatickou prísadou

Vlastnosti:

TEP je tekutý čistiaci prostriedok na báze tenzidov a polymérnej disperzie. Slúži  na čistenie všetkých druhov kobercov, poťahových látok čalúneného nábytku, rohoží, kobercov v automobiloch. Aktívna pena prípravku rozpúšťa a unáša nečistotu, ktorá sa po uschnutí povysáva. Polymérna disperzia pridaná do prípravku zabezpečí väčšiu odolnosť kobercov voči zašpineniu.

Zloženie:

5 - 15 % aniónové tenzidy, < 5 % akrylátový kopolymér, deltamethrin, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYL ISOTHIAZOLINONE, parfum:LIMONENE, LINALOOL.

Dávkovanie a použitie:

Pred čistením dôkladne odstráňte prach pomocou vysávača.  Jeden diel prípravku TEP-u rozpustite v 10-tich dieloch vlažnej vody. Roztok TEP-u môžete použiť aj do penotvorného adaptéra vysávača alebo mechanického čističa. Ak čistíte ručne, vytvorte pomocou špongie penu, ktorú rozotrite na koberec, zaschnuté zbytky vysajte vysávačom. Pri ručnej práci s prípravkom použite ochranné rukavice – prípravok odmasťuje pokožku. Doporučujeme použitie v hotelierstve, v službách, v domácnostiach, v kanceláriách, a pod.

Dôležité upozornenia:

Karta bezpečnostných údajov na www.tatrachema.sk - Pre zákazníkov - Na stiahnutie - KBU
Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.

Prvá pomoc:

PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu  na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.Okamžite volajte  TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Pokyny na zneškodnenie:

Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Skladovanie:

Výrobok sa skladuje pri teplote od +5°C do 25°C.

Balenie:

500 ml
Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov od dátumu výroby.                   

Kontaktujte nás

TATRACHEMA CZ s.r.o. Hodonín,
Brněnská ul. 48,
695 01 Hodonín
Česká republika

Tel.: 00420 / 518 624 518