VÍCE INFORMACÍ O VÝROBKU

TEP comfort 500ml

TEP COMFORT
prípravok na čistenie kobercov a čalúnenia s antistatickou prísadou

Vlastnosti:

TEP COMFORT je tekutý čistiaci prostriedok na báze tenzidov, polymérnej disperzie a antistatickej prísady. Slúži  na čistenie všetkých druhov kobercov, poťahových látok čalúneného nábytku, rohoží, kobercov v automobiloch. Aktívna pena prípravku rozpúšťa a unáša nečistotu, ktorá sa po uschnutí povysáva. Polymérna disperzia pridaná do prípravku zabezpečí väčšiu odolnosť kobercov voči zašpineniu.

Zloženie:

5 - 15 % aniónové tenzidy, <5 % akrylátový kopolymér, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYL ISOTHIAZOLINONE, parfum:LIMONENE, LINALOOL.

Dávkovanie a použitie:

Pred čistením s prípravkom TEP COMFORT dôkladne odstráňte prach pomocou vysávača. Prípravok nastriekajte, pomocou špongie rozotrite a zaschnuté zbytky vysajte vysávačom.

Dôležité upozornenia:

Karta bezpečnostných údajov na www.tatrachema.sk - Pre zákazníkov - Na stiahnutie - KBU
Spôsobuje vážne poškodenie očí. Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón /3:1/. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte aerosóly. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.

Prvá pomoc:

PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch  volajte  TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej  pohodlne dýchať.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte  TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Pokyny na zneškodnenie:

Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Skladovanie:

Výrobok sa skladuje pri teplote od +5°C do 25°C.

Balenie:

500 ml
Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov od dátumu výroby.                

Kontaktujte nás

TATRACHEMA CZ s.r.o. Hodonín,
Brněnská ul. 48,
695 01 Hodonín
Česká republika

Tel.: 00420 / 518 624 518