VÍCE INFORMACÍ O VÝROBKU

PLAMO 300g

PLAMO
pevný zakurovač

Vlastnosti:

PLAMO pevný zakurovač sa používa na priame zapálenie uhlia alebo dreva v kachliach, sporákoch,kozuboch, grilovacích roštoch a pod.
Vyznačuje sa predĺženou dobou horenia, s radikálne zníženou tvorbou dymu.

Zloženie:

petrolej /ropný/, hydrogenačne odsírený, petrolej; formaldehyd.

Dávkovanie a použitie:

Kocku PLAMA obložíme drevom alebo uhlím a zapálime.

Dôležité upozornenia:

Karta bezpečnostných údajov na www.tatrachema.sk - Pre zákazníkov - Na stiahnutie - KBU
Horľavá tuhá látka. Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla,horúcich povrchov,iskier,otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nevdychujte pary.Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Noste ochranné rukavice. V prípade požiaru:na hasenie použite práškový, penový alebo snehový hasiaci prístroj.

Prvá pomoc:

PO POŽITÍ: Nevyvolávajte zvracanie.Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM tel.č.02/54774166 alebo lekára.
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:Umyte veľkým množstvom vody a mydla. P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky:vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM tel.č.02/54774166 alebo lekára

Pokyny na zneškodnenie:

Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Skladovanie:

Výrobok sa skladuje v uzavretých, čistých skladoch pri teplote od -10°C do +20°C.

Balenie:

300 g
Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov od dátumu výroby.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA CZ s.r.o. Hodonín,
Brněnská ul. 48,
695 01 Hodonín
Česká republika

Tel.: 00420 / 518 624 518