VÍCE INFORMACÍ O VÝROBKU

PLAMO tekutý podpalovač 1 L

PLAMO
Tekutý podpaľovač

Vlastnosti:

PLAMO tekutý podpaľovač sa používa:
- pre otvorené ohne, kozuby, grilovacie rošty.
- na podpaľovanie pevných horľavých materiálov: drevené uhlie, uhlie, drevo a brikety
- horí bez sadzí a zápachu.

Obsahuje:

etanol, propán-2-ol, butanón.

Dávkovanie a použitie:

Na horľavý materiál nalejte v malom množstve prípravok PLAMO, nechajte vsiaknuť a potom zapáľte. Prípravok musí kompletne vyhorieť pred vložením potravín na gril. Horľavý materiál musí byť pokrytý vrstvou popola.

Dôležité upozornenia:

Karta bezpečnostných údajov na www.tatrachema.sk - Pre zákazníkov - Na stiahnutie - KBU
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenie:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla,horúcich povrchov,iskier,otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P260 Nevdychujte pary.
P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.
P370+P378 V prípade požiaru:na hasenie použite práškový hasiaci prístroj , piesok alebo oxid uhličitý.

Prvá pomoc:

P301+P330+P331+P312 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc.
P304+P340+P312 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Pokyny na zneškodnenie:

P501 Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného odpadu.

Skladovanie:

Výrobok sa skladuje v uzavretých, čistých skladoch pri teplote od 5°C do 25°C.

Balenie:

1000 ml

Spotrebujte do 36 mesiacov od dátumu výroby.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA CZ s.r.o. Hodonín,
Brněnská ul. 48,
695 01 Hodonín
Česká republika

Tel.: 00420 / 518 624 518