VÍCE INFORMACÍ O VÝROBKU

MOTOPUR 1L ( aj v 5L balení)

MOTOPUR
emulgovateľný, rozpúšťací, čistiaci prípravok

Vlastnosti:

Motopur je emulgovateľný, rozpúšťací a čistiaci prostriedok na báze alifatických uhľovodíkov a emulgátorov. Slúži na čistenie motorov a príslušenstva, podvozkov, súčiastok, strojov a nástrojov, na odstraňovanie olejových škvŕň, rozliateho oleja v opravovniach a v strojárenskom priemysle.

Zloženie:

petrolej /ropný/, hydrogenačne odsírený, petrolej; 2-propylheptanol, ethoxylovaný; alkoholy C12-14 ethoxylované (> 2,5 mol EO), fosfáty.

Dávkovanie a použitie:

pred použitím MOTOPURU mechanicky odstráňte z čisteného povrchu hrubé nečistoty  - prípravok nastriekajte alebo naneste štetcom, nechajte pôsobiť 10-15 minút a opláchnite vodou. MOTOPUR sa používa v opravovniach, v autoservisoch, v strojárskom priemysle a pod.

Dôležité upozornenia:

Karta bezpečnostných údajov na www.tatrachema.sk - Pre zákazníkov - Na stiahnutie - KBU
Horľavá kvapalina a pary. Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí.Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nevdychujte pary. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Noste ochranné okuliare.

Prvá pomoc:

PO POŽITÍ: Nevyvolávajte zvracanie.Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU /alebo vlasmi/:Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou / sprchou.
PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. Ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Pokyny na zneškodnenie:

Zneškodnite zvyšky výrobku, splašky a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Skladovanie:

Výrobok sa skladuje pri teplote od -10°C do +30°C.

Balenie:

1litr., 5 litr., voľné balenie
Minimálna trvanlivosť 36 mesiacov od dátumu výroby.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA CZ s.r.o. Hodonín,
Brněnská ul. 48,
695 01 Hodonín
Česká republika

Tel.: 00420 / 518 624 518