VÍCE INFORMACÍ O VÝROBKU

LUXON - Sóda kryštálová 1kg (vb)

LUXON KRYŠTÁLOVÁ SÓDA
ľahko a rýchlo rozpustná

Vlastnosti:

Prostriedok slúžiaci na zmäkčovanie vody, na namáčanie  silne znečistených odevov /pracovné odevy, montérky/, vhodný do automatických práčok,  zvyšuje účinnosť  pracieho prostriedku,  zabraňuje usadeniu vodného kameňa, vhodný na preplachovanie pivných trubiek a na úpravu pH.

Zloženie:

dekahydrát uhličitanu sodného /EC 207-838-8/

Dávkovanie a použitie:

Namáčanie: 60-80 gramov na 10 litrov vody
Pranie v stredne tvrdej vode: 7,5 g na 10 l vody
Pranie vo veľmi tvrdej vode: 25g na 10 l vody
Rovná polievková lyžica obsahuje cca 7,5 g sódy
Doporučujeme použitie v  zdravotníctve, v práčovniach, hotelierstve, potravinárskom priemysle, v službách, domácnostiach a pod.

Dôležité upozornenia:

Karta bezpečnostných údajov na www.tatrachema.sk - Pre zákazníkov - Na stiahnutie - KBU
Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. 

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Noste ochranné rukavice, ochranné okuliare alebo ochranu tváre.

Prvá pomoc:

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc /starostlivosť.
PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. P304+P340
PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Pokyny na zneškodnenie:

Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného odpadu.

Skladovanie:

Výrobok sa skladuje v suchých a chladných miestnostiach pri teplotnom rozmedzí +2°C až +5°C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu 70-80%.

Balenie:

1 kg
Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov od dátumu výroby.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA CZ s.r.o. Hodonín,
Brněnská ul. 48,
695 01 Hodonín
Česká republika

Tel.: 00420 / 518 624 518