VÍCE INFORMACÍ O VÝROBKU

LUXON - Sóda kalcinovaná 300g

LUXON SÓDA KALCINOVANÁ
prášková

Vlastnosti:

Prostriedok slúžiaci na zmäkčovanie vody, na namáčanie silne znečistených odevov /pracovné odevy, montérky/, na odmasťovanie, zvyšuje účinnosť  pracieho prostriedku,  zabraňuje tvorbe vodného kameňa, na úpravu pH v bazénoch, vhodný do automatických práčok.

Zloženie:

uhličitan sodný /EC 207-838-8/

Dávkovanie a použitie:

Namáčanie: 20-30 gramov na 10 litrov vody
Pranie v stredne tvrdej vode: 2,5 g na 10 l vody
Pranie vo veľmi tvrdej vode: 8g na 10 l vody
Rovná kávová lyžica obsahuje cca 2,5 g sódy
Doporučujeme použitie v práčovniach, v  zdravotníctve, hotelierstve, potravinárskom priemysle, v službách, domácnostiach a pod.

Dôležité upozornenia:

Karta bezpečnostných údajov na www.tatrachema.sk - Pre zákazníkov - Na stiahnutie - KBU
Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Nevdychujte prach.Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo ochranu tváre.

Prvá pomoc:

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc /starostlivosť.
PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM  alebo lekára.
PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

Pokyny na zneškodnenie:

Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného odpadu.

Skladovanie:

Výrobok sa skladuje v suchých skladoch pri teplotách 0°C až 30°C.

Balenie:

300g
Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov od dátumu výroby.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA CZ s.r.o. Hodonín,
Brněnská ul. 48,
695 01 Hodonín
Česká republika

Tel.: 00420 / 518 624 518