VÍCE INFORMACÍ O VÝROBKU

LUXON čistič a odstraňovač zápachu z pračiek

LUXON čistič a odstraňovač zápachu z pračiek 150g

Vlastnosti:

Čistí a odstraňuje nečistoty, zvyšky pracieho prostriedku a nepríjemný zápach z práčky.
Zanecháva dokonalú čistotu a sviežosť.

Zloženie:

5- 15 % bieliace činidlo na báze kyslíka, < 5% mydlo, síran sodný, uhličitany, parfum.

Dávkovanie a použitie:

Obsah vrecka nasypte do prázdneho bubna práčky a spustite hlavný prací program pri teplote 60°C.
Doporučujeme použitie v školstve, v priemysle, v zdravotníctve, v službách, domácnostiach a pod.

Dôležité upozornenia:

Karta bezpečnostných údajov na www.tatrachema.sk - Pre zákazníkov - Na stiahnutie - KBU
Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte prach. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Noste ochranné okuliare.

Prvá pomoc:

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc.
PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Pokyny na zneškodnenie:

Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného odpadu.


Balenie:

150g
Najlepšie spotrebovať do 24 mesiacov od dátumu výroby.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA CZ s.r.o. Hodonín,
Brněnská ul. 48,
695 01 Hodonín
Česká republika

Tel.: 00420 / 518 624 518