VÍCE INFORMACÍ O VÝROBKU

JASO prací prostriedok na bielu bielizeň 80g

JASO prací prostriedok na bielu bielizeň 80g

Vlastnosti:

Jaso prací prostriedok na bielu bielizeň je vhodný pre ručné pranie a pranie v automatických práčkach pri teplotách do 60°C. Obsahuje neutralizačné činidlo luctaodorfree, ktoré odstraňuje nepríjemné zápachy z bielizne. Nie je vhodný na hodváb a vlnu.

Zloženie:

15-30% mydlo, 15-30% bieliace činidlo na báze kyslíka, 5-15% zeolity, 5-15% aktivátor prania, menej ako 5% citran sodný, menej ako 5% optický zosvetľovač, uhličitany, karboxymethylcelulóza, enzýmy, parfum.

Odporúčané dávkovanie:

Na ručné pranie použite 1/2 obsahu vrecka na 10 litrov vody.
Na pranie v automatických práčkach (4 - 5 kg bielizne) :
  • mäkká a stredne tvrdá voda 60g pracieho prášku
  • tvrdá voda 80g pracieho prášku

Doporučujeme použitie v hoteloch, v zdravotníctve, gastronomickom priemysle, v službách, domácnostiach a pod.Dôležité upozornenia:

Karta bezpečnostných údajov na www.tatrachema.sk - Pre zákazníkov - Na stiahnutie - KBU
H 319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
EUH208 Obsahuje celulázu. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenie:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P260 Nevdychujte prach.
P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.

Prvá pomoc:

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc.
P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Pokyny na zneškodnenie:

P501 Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Skladovanie:

Výrobok sa skladuje v suchých skladoch pri teplotách +5°C až +25°C.

Balenie:

80 g

Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov od dátumu výroby.
Dátum výroby a spotreby je vyznačený na obale.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA CZ s.r.o. Hodonín,
Brněnská ul. 48,
695 01 Hodonín
Česká republika

Tel.: 00420 / 518 624 518