VÍCE INFORMACÍ O VÝROBKU

JASO Efekt 100g

JASO EFEKT
odstraňovač škvŕn a špiny

Vlastnosti:

JASO EFEKT je prípravok na báze aktívneho kyslíka, odstraňujúci rýchlo a dôkladne už pri nízkych teplotách špinu a škvrny od ovocia a zeleniny, trávy, červeného vína, kávy, čaju, kozmetických prípravkov a pod. Prípravok je vhodný na bielu i stálofarebnú bielizeň.

Zloženie:

15- 30 % peruhličitan sodný, 15-30% uhličitany, 5 - 15 % aktivátor prania, < 5 %metakremičitany, < 5% mydlo, < 5% aniónové tenzidy, kyselina citrónová, enzýmy, karboxymethylcelulóza, parfum, HEXYL CINNAMAL.

Dávkovanie a použitie:

Obsah vrecka / 100g / pridajte k polovičnému dávkovaniu pracieho prášku a perte bežným spôsobom. Pre dosiahnutie najlepšieho účinku nasypte časť prípravku JASO efekt na škvrnu a zvyšok pridajte do prania k praciemu prostriedku. Niektoré škvrny  odstránite už pri ručnom praní. Vtedy prášok použite priamo na škvrnu  a nechajte  pôsobiť 15 min. JASO efekt nie je vhodný na vlnu a hodváb. Doporučujeme použitie v hoteloch, v zdravotníctve, gastronomickom priemysle, v službách, domácnostiach a pod.

Dôležité upozornenia:

Karta bezpečnostných údajov na www.tatrachema.sk - Pre zákazníkov - Na stiahnutie - KBU
Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Obsahuje celulázu. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte prach. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.

Prvá pomoc:

PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch  volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Pokyny na zneškodnenie:

Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Skladovanie:

Výrobok sa skladuje v suchých skladoch pri teplotách +5°C až +25°C.

Balenie:

100 g
Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov od dátumu výroby.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA CZ s.r.o. Hodonín,
Brněnská ul. 48,
695 01 Hodonín
Česká republika

Tel.: 00420 / 518 624 518