VÍCE INFORMACÍ O VÝROBKU

Jaso comfort na škvrny

Jaso comfort na škvrny
odstraňovač škvŕň a špiny

Vlastnosti:

Jaso je prípravok na báze enzýmov, odstraňujúci rýchlo a dôkladne už pri nízkych teplotách špinu a škvrny od ovocia a zeleniny, trávy, červeného vína, kávy, čaju, kozmetických prípravkov a pod. Prípravok je vhodný na bielu i farebnú bielizeň.


Návod na použitie :

Prípravok nastriekajte priamo na škvrnu bielizne nechajte pôsobiť 10 minút a perte bežným spôsobom. Niektoré škvrny odstránite už pri ručnom praní. Prípravok nie je vhodný na vlnu a hodváb.
Doporučujeme použitie v hoteloch, v zdravotníctve, gastronomickom priemysle, v službách, domácnostiach a pod.

Dôležité upozornenia:

Karta bezpečnostných údajov na www.tatrachema.sk - Pre zákazníkov - Na stiahnutie - KBU
Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte areosóly. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.

Prvá pomoc:

PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc /starostlivosť.
PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. P312 Pri zdravotných problémoch  volajte  TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM / tel.č.02/54774166 /alebo lekára.

Pokyny na zneškodnenie:

Zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Zloženie:

5 - 15 % neiónový tenzid, 5-15% aniónový tenzid, < 5% polykarboxyláty, monopropylénglykol, enzýmy, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYL ISOTHIAZOLINONE, parfum, HEXYL CINNAMAL, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, LIMONENE.
Obsahuje Alpha-amylase. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Skladovanie:

Výrobok sa skladuje v suchých skladoch pri teplotách +5°C až +30°C.

Balenie:

290ml, 500ml
Spotrebujte do  24 mesiacov od dátumu výroby.


Kontaktujte nás

TATRACHEMA CZ s.r.o. Hodonín,
Brněnská ul. 48,
695 01 Hodonín
Česká republika

Tel.: 00420 / 518 624 518