VÍCE INFORMACÍ O VÝROBKU

GRILPUR gel 500 ml

GRILPUR GEL
čistič rúr a grilov

Vlastnosti:

GRILPUR GEL je špeciálny čistiaci prípravok na odstraňovanie organických pripálenín /tukov a pokrmov/ z rúr na pečenie a grilov. Tekutý vysoko účinný alkalický čistiaci prípravok odstraňuje mastnotu, uvoľňuje pripáleniny a ničí baktérie.

Zloženie:

< 5% hydroxid sodný, zahusťovadlo.

Dávkovanie a použitie:

Výrobok nalejte na znečistené miesto, nechajte pôsobiť 20 minút /pri silnejšom znečistení dlhšie/ a nakoniec dôkladne umyte vodou.  Prípravok nie je vhodný na čistenie hliníkových povrchov.
Doporučujeme použitie vo vývarovniach, gastronomickom priemysle, školstve, zdravotníctve, hotelierstve, v priemysle,v službách, domácnostiach a pod.

Dôležité upozornenia:

Karta bezpečnostných údajov na www.tatrachema.sk - Pre zákazníkov - Na stiahnutie - KBU
Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.

Prvá pomoc:

PO POŽITÍ:ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM / tel.č.02/54774166 /alebo lekára.
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Pokyny na zneškodnenie:

Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Skladovanie:

Výrobok sa skladuje pri teplotnom rozmedzí +5°C až +25°C.

Balenie:

500 ml
Minimálna trvanlivosť 30 mesiacov od dátumu výroby.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA CZ s.r.o. Hodonín,
Brněnská ul. 48,
695 01 Hodonín
Česká republika

Tel.: 00420 / 518 624 518