VÍCE INFORMACÍ O VÝROBKU

FIXINELA WC bieliaca 750ml

FIXINELA WC s bieliacim a dezinfekčným účinkom

Vlastnosti:

FIXINELA WC je tekutý čistiaci, bieliaci a dezinfekčný prostriedok, ničiaci baktérie a plesne, účinne odstraňuje škvrny a mastnotu. Čistí, bieli a dezinfikuje WC misy, výlevky, sprchovacie kúty, vane, umývadlá, obkladačky, špáry, odpadové koše a pod.

Zloženie:

< 5% hydroxid sodný < 5% aniónový tenzid, < 5% neiónový tenzid, účinná látka:chlórnan sodný, obsah aktívneho chlóru40g/l, parfum.

Upozornenie:

Pred použitím čistiaceho prostriedku prečítajte návod na použitie.

Dávkovanie a použitie:

Fixinela WC s bieliacim a dezinfekčným účinkom sa používa v koncentrovanom stave. Prípravok nastriekajte na znečistené miesto, nechajte pôsobiť 5 minút a opláchnite vodou. Pri silnom znečistení postup opakujte.Nesmie sa používať na predmety zo železa, farebných kovov, hliníka, zinku a ich zliatin. Pri zasiahnutí prípravkom ihneď ich opláchnite vodou.
Predmety a plochy, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami a krmivami, doporučujeme niekoľkokrát opláchnuť vodou.
Dezinfekčný prostriedok má dvojitý účinok: baktericídny a fungicídny  /doba pôsobenia 5 minút/ .
POZOR! Nepoužívajte spoločne s inými výrobkami. Môže uvoľňovať nebezpečné plyny /chlór/.
Účinná látka: chlórnan sodný , obsah aktívneho chlóru 40g/ l.
Doporučujeme použitie v školstve, zdravotníctve, hotelierstve, v službách, domácnostiach a pod.

Dôležité upozornenia:

Karta bezpečnostných údajov na www.tatrachema.sk - Pre zákazníkov - Na stiahnutie - KBU
Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Veľmi toxický pre vodné organizmy. Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn.

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte pary. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.

Prvá pomoc:

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
PO VDÝCHNUTÍ: Ak nastanú ťažkosti s dýchaním, presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. Pri ťažkostiach s dýchaním: volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM /tel.č.02/54774166/ alebo lekára.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM tel.č.02/54774166 alebo lekára.

Pokyny na zneškodnenie:

Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu. Zákaz opakovaného použitia obalu. Registračné číslo:CCHLP:bio/1859/D/12/CCHLP

Skladovanie:

Výrobok sa skladuje pri teplote od +5 °C do +25°C.

Balenie:

750 ml
Minimálna trvanlivosť 14 mesiacov od dátumu výroby.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA CZ s.r.o. Hodonín,
Brněnská ul. 48,
695 01 Hodonín
Česká republika

Tel.: 00420 / 518 624 518