VÍCE INFORMACÍ O VÝROBKU

FIXINELA WC extra silná 750 ml

FIXINELA WC extra silná
tekutý kyslý čistiaci prostriedok

Vlastnosti:

Vysoko účinný tekutý čistiaci prostriedok obsahujúci anorganickú kyselinu a účinné tenzidy. Slúži na čistenie veľmi znečistených plôch, na odstraňovanie vodného kameňa,hrdze a ďalších usadenín, na čistenie keramických obkladov, vaní, umývadiel, WC mís, podláh,a pod. Prípravok  má vysoký čistiaci účinok, vniká do usadenín a rýchlo ich uvoľňuje z povrchu.

Zloženie:

5-15% kyselina fosforečná, < 5% neiónový tenzid, zahusťovadlo, parfum, farbiv.

Dávkovanie a použitie:

Prípravok naneste na znečistenú plochu, nechajte pôsobiť podľa intenzity znečistenia niekoľko minút a opláchnite čistou vodou / sprcha, mokrá handra/. Prípravok nie je vhodný na čistenie hliníkových povrchov. Nepoužívajte na vane s poškodenou glazúrou.Nepoužívajte spoločne s prípravkami obsahujúcimi aktívny chlór. Nepoužívajte spoločne s alkalickými látkami a zmesami. Doporučujeme použitie v školstve, zdravotníctve, hotelierstve, gastronomickom priemysle, potravinárskom priemysle, v službách, domácnostiach a pod.

Dôležité upozornenia:

Karta bezpečnostných údajov na www.tatrachema.sk - Pre zákazníkov - Na stiahnutie - KBU
Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Noste ochranné rukavice/ ochranné okuliare.

Prvá pomoc:

PO POŽITÍ:ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM  alebo lekára.

Pokyny na zneškodnenie:

Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Skladovanie:

Výrobok sa skladuje pri teplote od +10°C do +30°C.

Balenie:

750 ml
Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov od dátumu výroby.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA CZ s.r.o. Hodonín,
Brněnská ul. 48,
695 01 Hodonín
Česká republika

Tel.: 00420 / 518 624 518