VÍCE INFORMACÍ O VÝROBKU

FIXINELA  tablety do pisoárov Oceán 1000g FIXINELA  tablety do pisoárov Oceán 1000g

Fixinela tablety do pisoára oceán/borovica

Vlastnosti:

Vysoko účinný čistiaci prostriedok obsahujúci  účinné tenzidy. Odstraňuje nečistoty a zabraňuje tvorbe usadenín aj na ťažko prístupných miestach. Uvoľňuje príjemnú vôňu, čistí, dezodoruje a obmedzuje tvorbu vodného a močového kameňa.

Zloženie:

5-15% neiónové povrchovo aktívne látky, 15-30% aniónové povrchovo aktívne látky, parfum, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, LIMONENE, EUGENOL, BENZYL SALICYLATE, LINALOOL, COUMARIN,farbivo. Obsahuje Benzyl Salicylate, Coumarin, Linalool. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Návod na použitie:

Vložte do pisoárovej misy. Pri každom spláchnutí sa uvoľňujú účinné látky.
Doporučujeme použitie v školstve, zdravotníctve, hotelierstve, gastronomickom priemysle, potravinárskom priemysle, v službách, domácnostiach a pod.
Po ukončení práce si ruky umyte mydlom a ošetrite krémom.

Dôležité upozornenia:

Karta bezpečnostných údajov na www.tatrachema.sk - Pre zákazníkov - Na stiahnutie - KBU
Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami..

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice/ ochranné okuliare.

Prvá pomoc:

PO POŽITÍ: vypláchnite ústa.Nevyvolávajte zvracanie.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM tel.č.02/54774166 alebo lekára.
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc.

Pokyny na zneškodnenie:

Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Skladovanie:

Výrobok sa skladuje pri teplote od +5°C do +30°C.

Balenie:

1kg

Kontaktujte nás

TATRACHEMA CZ s.r.o. Hodonín,
Brněnská ul. 48,
695 01 Hodonín
Česká republika

Tel.: 00420 / 518 624 518