VÍCE INFORMACÍ O VÝROBKU

FIXINELA desi proti plísni 500 ml

FIXINELA desi proti plísni 500 ml
Biocídny prípravok

Vlastnosti:

FIXINELA desi proti plesni je tekutý fungicídny prípravok vhodný na odstránenie plesní na stenách, omietkach, betóne, okolo kuchynského zariadenia, drezov, vaní, umývadiel, sprchových kútov, bazénov atď. Je vhodný na komplexnú sanáciu vlhkých múrov budov a pivničných priestorov.

Obsahuje:

chlórnan sodný (CAS 7681-52-9), hydroxid sodný, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropán-1,3-diamín.

Účinná látka:

aktívny chlór uvoľňovaný z chlórnanu sodného(CAS 7681-52-9) 47g/kg; N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropán-1,3-diamín 0,5g/kg.

Návod na použitie:

FIXINELA desi proti plesni sa používa neriedená. Pomocou mechanického rozprašovača prípravok naneste na ošetrované miesto. Nechajte pôsobiť 15 minút a potom  opláchnite čistou vodou. Pri veľkom výskyte plesní postup opakujte. Pleseň pred čistením mechanicky neodstraňujte, aby sa nerozptýlili nebezpečné spóry plesní.

Doporučujeme použitie v  potravinárskom priemysle, v službách, domácnostiach, v školstve, zdravotníctve, hotelierstve a pod.

Dôležité upozornenia:

Karta bezpečnostných údajov na www.tatrachema.sk - Pre zákazníkov - Na stiahnutie - KBU

Nebezpečenstvo:

Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
Veľmi toxický pre vodné organizmy.
Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môžu uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí.
Nevdychujte pary a aerosóly.
Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.
Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.
Uchovávajte uzamknuté.

Prvá pomoc:

PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE  zvracanie. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou (alebo sprchou).
PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch  a umožnite jej pohodlne dýchať. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM  alebo lekára. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a  je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM  alebo lekára.

Pokyny na zneškodnenie:

Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu. Zákaz opakovaného použitia obalu.

Skladovanie:

Prípravok  skladujte v suchých priestoroch, chránených pred mrazom a priamym slnečným žiarením  pri teplote  od +5°C do +25°C.

Objem:

500ml

Spotrebujte do 14 mesiacov od dátumu výroby, uvedeného v hornej časti obalu.
Číslo šarže je uvedené v hornej časti obalu.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA CZ s.r.o. Hodonín,
Brněnská ul. 48,
695 01 Hodonín
Česká republika

Tel.: 00420 / 518 624 518