VÍCE INFORMACÍ O VÝROBKU

FIXINELA práškový čistič 400g

FIXINELA práškový čistič

Vlastnosti:

Práškový abrazívny čistiaci prostriedok slúži na čistenie  kuchynských drezov,sporákov, vaní, umývadiel a hygienických zariadení, na čistenie všetkých tvrdých povrchov ako sú dlaždice, keramické obkladačky.

Upozornenie:

Nepoužívajte na lakované plochy a umelé hmoty.

Zloženie:

abrazívne zložky, uhličitan sodný, < 5% aniónové tenzidy, < 5% mydlo,  parfum: LINALOOL, farbivo.

Dávkovanie a použitie:

Na znečistený povrch nasypte práškový čistič, dôkladne rozotrite vlhkou handrou a nakoniec opláchnite čistou vodou.  Doporučujeme použitie v gastronomickom priemysle, potravinárskom priemysle, v priemysle, v službách, domácnostiach, v  hotelierstve, v školstve, zdravotníctve a pod.

Dôležité upozornenia:

Karta bezpečnostných údajov na www.tatrachema.sk - Pre zákazníkov - Na stiahnutie - KBU
Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte prach. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.

Prvá pomoc:

PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM  alebo lekára.
PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Pokyny na zneškodnenie:

Zneškodnite obsah a  obal v mieste zberu nebezpečného odpadu.

Skladovanie:

Prípravok skladujte v suchých priestoroch chránených pred mrazom a priamym slnečným žiarením pri teplotách + 5°C až  +30°C.

Balenie:

400 g
Minimálna trvanlivosť 36 mesiacov od dátumu výroby.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA CZ s.r.o. Hodonín,
Brněnská ul. 48,
695 01 Hodonín
Česká republika

Tel.: 00420 / 518 624 518