VÍCE INFORMACÍ O VÝROBKU

FIXINELA Plus 500ml

FIXINELA PLUS
tekutý kyslý čistiaci prostriedok

Vlastnosti:

Vysoko účinný tekutý čistiaci prostriedok obsahujúci organickú kyselinu a účinné tenzidy. Slúži na čistenie umývadiel, vaní, obkladačiek, hygienických zariadení, rozpúšťa usadeniny z vodného a močového kameňa, odstraňuje zastaralú špinu a iné usadeniny. Fixinela plus je vhodná na čistenie v potravinárskom priemysle na veľmi znečistené plochy.

Zloženie:

5-15 % kyselina citrónová, < 5 % neiónový tenzid,parfum, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYL ISOTHIAZOLINONE,  farbivá.

Dávkovanie a použitie:

Prípravok naneste na znečistenú plochu, nechajte pôsobiť cca 20 minút a opláchnite čistou vodou / sprcha, mokrá handra/. Nepoužívajte na materiály podliehajúce účinkom kyselín.
Doporučujeme použitie v školstve, zdravotníctve, hotelierstve, gastronomickom priemysle, potravinárskom priemysle, v službách, domácnostiach a pod.

Dôležité upozornenia:

Karta bezpečnostných údajov na www.tatrachema.sk - Pre zákazníkov - Na stiahnutie - KBU
Spôsobuje vážne podráždenie očí. Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón.Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Noste ochranné okuliare.

Prvá pomoc:

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM tel.č.02/54774166 alebo lekára.

Pokyny na zneškodnenie:

Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho  odpadu.

Skladovanie:

Výrobok sa skladuje pri teplote od +5°C do +30°C.

Balenie:

500ml
Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov od dátumu výroby.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA CZ s.r.o. Hodonín,
Brněnská ul. 48,
695 01 Hodonín
Česká republika

Tel.: 00420 / 518 624 518