VÍCE INFORMACÍ O VÝROBKU

FIXINELA pasta 200g

Fixinela čistiaca pasta

Vlastnosti:

Vysokoúčinná čistiaca pasta je vyrobená na báze povrchovoaktívnych látok a  abrazívnej zložky. Slúži na čistenie nerezového riadu, dôkladne vyčistí plastové rámy okien, plastové vane a plast všeobecne. Zanecháva príjemnú sviežu vôňu.

Zloženie:

abrazívne zložky, 15-30% zeolit, < 5 % aniónové tenzidy, < 5 % mydlo, monopropylénglykol, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYL ISOTHIAZOLINONE parfum: LIMONENE,CITRAL.

Dávkovanie a použitie :

Pomocou priloženej špongie čistiacu pastu naneste na navlhčený povrch, trením dôkladne odstráňte nečistoty a opláchnite čistou vodou.Nepoužívajte na lakované povrchy.Doporučujeme použitie v školstve, v priemysle, v zdravotníctve, v službách, domácnostiach a pod.

Dôležité upozornenia:

Karta bezpečnostných údajov na www.tatrachema.sk - Pre zákazníkov - Na stiahnutie - KBU
Spôsobuje vážne podráždenie očí. EUH208 Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.

Prvá pomoc:

PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Pokyny na zneškodnenie:

Zneškodnite obsah a  obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Skladovanie:

Výrobok sa skladuje v suchých skladoch pri teplotách od +5°C do +25°C.

Balenie:

200g
Minimálna trvanlivosť 30 mesiacov od dátumu výroby.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA CZ s.r.o. Hodonín,
Brněnská ul. 48,
695 01 Hodonín
Česká republika

Tel.: 00420 / 518 624 518